Producten

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Artikel 1: Akkoord
Bestellen via de website houdt in dat men akkoord gaat met de hiernavolgende voorwaarden.
 
Artikel 2 Draagwijdte
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en consument voor zover hier niet schriftelijk van is afgeweken.
 
Artikel 3 Wijziging
Bij wijziging van deze voorwaarden zijn de voorwaarden geldig die op dat moment op de website staan.
 
Artikel 4 Verkoper
Encaustic-Art Belgium, Erkstraat 123, 3930 Hamont-Achel
Tel.: 0032 468 208 553
BTW: BE0548869946
BNP PARIBAS FORTIS:  BE19 0018 0156 2812 BIC: GEBABEBB
E-mail: info@encaustic-art.be
Website: www.encaustic-art.be
 
Artikel 5 Consument
Particulieren die een bestelling bij Encaustic-Art Belgium plaatsen gaan akkoord met de Algemene  Voorwaarden.
 
Artikel 6: Overeenkomst op afstand
Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 
Artikel 7: Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
In de productprijzen zijn geen transportkosten begrepen.
 
Artikel 8: Taal
Alle communicatie gebeurt standaard in het Nederlands (op aanvraag Frans en Duits).
 
Artikel 9: Herroepingsrecht
De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktermijn af te zien van de overeenkomst op afstand. Deze bedenktijd van 14 dagen begint te lopen vanaf het moment dat het goed geleverd is.
  
Artikel 10: Aanbod
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkopen niet.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, wordt dit aan de consument meegedeeld.
De consument kan geen aanspraak maken op eventuele schadevergoeding voor het niet kunnen leveren van een product.
 
Artikel 11: Informatie
Extra informatie of informatie over niet getoonde producten kan per e-mail gevraagd worden.
 
Artikel 12: Levering
Meestal uit voorraad, tenzij anders vermeld op de leveringsvoorstel-e-mail die na een bestelling aan de consument verstuurd wordt.
Opgeven van een ander leveringsadres is mogelijk wanneer de consument dit verzoekt. Levering alleen mogelijk in België, Nederland en Luxemburg.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 13: Levertijd
Er wordt getracht binnen de 6 werkdagen te leveren, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de betaling.
Bij langere levertijden wordt er per e-mail verwittigd.
 
Artikel 14: Betalingen
Na betaling van het volledige bedrag worden de producten zo snel mogelijk verstuurd.
Betalingen dienen te gebeuren op rekening van Encaustic-Art Belgium:
IBAN: BE19 0018 0156 2812 BIC: GEBABEBB.
Met vermelding van bestelnummer en besteldatum.
 
Artikel 15: Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogte de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 
Artikel 16: Uitsluiting herroepingsrecht
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  1. Die door de verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificatie van de consumenten;
  2. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. Die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. Die speciaal besteld zijn op verzoek van de consument.
 
Artikel 17: Conformiteit en Garantie
De verkoper staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door de verkoper, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niet af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de verkoper jegens de consument kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 
Artikel 18: Verloop van een overeenkomst
Nadat de verkoper een bestelformulier ontvangen heeft stuurt hij een leverings-voorstel per e-mail naar de consument met de vermelding van leverbare producten met prijs en totaalprijs. De consument kan hierop reageren indien hij niet akkoord gaat. Is de consument akkoord, wordt na betaling van de totaalprijs de bestelling geleverd. Geschiedt de betaling niet binnen de 6 kalenderdagen na de laatste e-mail van de verkoper, dan kan de verkoper de overeenkomst beëindigen.
 
Artikel 19: Annulatie
Nadat de verkoper een leveringsvoorstel per e-mail heeft verzonden en de consument reageert niet binnen de 3 dagen, wordt de verkoop als gesloten geacht. Binnen deze tijd kan de consument de aankoop annuleren door een e-mail te zenden aan de verkoper met een vraag voor Annulatie van de betreffende bestelling of om een gewijzigd leveringsvoorstel vragen.
 
Artikel 20: Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 kalenderdagen (uitgezonderd verlofdagen) gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 kalenderdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 
Artikel 21: Overmacht
a ) De verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het algemeen geldende opvatting voor zijn rekening komt.
b ) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verder) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.
c ) De verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
d ) Indien verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 
Artikel 22: Aansprakelijkheid
De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade bij het gebruik van de aangekochte producten.
De consument dient ervoor te zorgen dat hij voldoende kennis heeft van de producten alvorens deze te gebruiken.
Het is daarom belangrijk eventuele bijsluiters of gebruiksaanwijzingen goed te lezen.
Bijvoorbeeld etherische oliën kunnen door hun hoge concentratie krachtig en gevaarlijk zijn. Bij therapeutisch gebruik of twijfel altijd onderlegde personen raadplegen.
 
Artikel 23: Rechtspraak
Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Maaseik bevoegd.
Enkel de Belgische wet is van toepassing.